Beques de col·laboració

A qui van destinades

Es tracta de beques del Ministeri d’Educació, destinades a estudiants que cursen el darrer curs dels seus estudis de grau o el primer curs dels seus estudis de màster, i que vulguin dur a terme tasques de col·laboració amb els Departaments en activitat investigadora o en pràctiques vinculades als estudis que estan fent.

Característiques principals

– Durada: 1 curs (per un mínim de 450 hores)
– Import: 2.000€
– Aquestes beques són compatibles amb les beques de caràcter general convocades pel MECD

Requisits per a poder demanar la beca

a) No tenir, ni estar en disposició legal d’obtenir, un títol de Llicenciatura, Enginyeria, Arquitectura, Grau o Màster Universitari.

b) Estar matriculat a la UPC en estudis de grau o en el primer curs de màster durant el curs de què es tracti.

c) Per als estudiants de grau, haver superat 180 crèdits i que en romanguin com a molt 60 per acabar la carrera. Estar matriculat en el Q1 al menys de 30 crèdits o bé justificar raonadament el motiu pel qual aixó no és així. Per als estudiants de màster, estar matriculat de la totalitat de les assignatures o crèdits del primer curs. En cas de matrícula quadrimestral, estar matriculat en el Q1 al menys de la meitat del crèdits de primer curs o bé justificar raonadament el motiu pel qual aixó no és així.

d) Haver obtingut com a nota mitjana dels crèdits cursats un mínim de 7,25 punts, en el cas de les enginyeries, i de 7,70 en el cas de les ciències. En el cas dels estudiants de màster, aquesta nota es calcula sobre l’expedient acadèmic dels estudis universitaris previs que donen accés al màster. En tots els casos, la nota es calcula així:

MH = 10 punts
Excel·lent = 9 punts
Notable = 7,5 punts
Aprovat = 5,5 punts
Supès o No presentat = 2,5 punts
Apte no es comptabilitza

Nota_assignatura = (punts x nombre_crèdits_assignatura) / (nombre_credits_cursats_total)

Nota = suma de totes les notes d’assignatura

Tema de la beca

Per demanar la beca, cal presentar un projecte de col·laboració amb un Departament. Si hi esteu interessats, aquest projecte el redactaríem de comú acord. Hi ha diverses tasques possibles a fer, totes relacionades amb la Geometria Computacional, i es tracta de triar la que sigui més adient o més interessant per a la persona que sol·liciti la beca.

Termini

Aquestes beques es solen convocar al juliol i el termini per presentar les sol·licituds acaba a primers de setembre.

Informació addicional de caràcter administratiu es pot trobar seguint aquest enllaç.