Beques de col·laboració

A qui van destinades

Es tracta de beques del Ministeri d’Educació, destinades a estudiants que cursen el darrer curs dels seus estudis de grau o el primer curs dels seus estudis de màster, i que vulguin dur a terme tasques de col·laboració amb els Departaments en activitat investigadora o en pràctiques vinculades als estudis que estan fent.

Característiques principals

– Durada: 1 curs (per un mínim de 450 hores)
– Import: 2.000€
– Aquestes beques són compatibles amb les beques de caràcter general convocades pel MECD

Requisits per a poder demanar la beca

Estudiants de grau:

 • No estar en possessió o en disposició legal d’obtenir un títol acadèmic de llicenciat, enginyer, arquitecte, graduat o màster oficial.
 • Estar matriculat en el curs 2018-2019 en ensenyament oficial de la totalitat de les assignatures o crèdits que li resten per a finalitzar els seus estudis.
 • Els estudiants de grau han de trobar-se cursant els últims crèdits per completar els requisits per a l’obtenció del títol, i haver superat el 75% de la càrrega lectiva.
 • Tenir com a nota mitjana dels crèdits superats a què es refereix el paràgraf anterior la que s’assenyala a continuació per a cadascuna de les branques de titulacions universitàries oficials:
  • 7,25 punts per a la branca d’Enginyeria i Arquitectura o Ensenyaments Tècnics
  • 7,70 punts per a les branques de Ciències o Ciències Experimentals i per a Ciències Socials i Jurídiques
  • 7,80 punts per a la branca de Ciències de la Salut
  • 8,00 punts per a la branca d’Arts i Humanitats

Estudiants de màster:

 • No estar en possessió o en disposició legal d’obtenir un títol acadèmic de Màster oficial o de doctor.
 • Estar matriculat en el curs 2018-2019 en ensenyament oficial de la totalitat de les assignatures o crèdits de primer curs de Màster.
 • Haver obtingut en l’expedient acadèmic corresponent als estudis universitaris previs que donen accés al màster, la nota mitjana establerta en l’apartat anterior, en funció de la branca de coneixement de procedència.

En tots els casos:

La nota es calcula així:

MH = 10 punts
Excel·lent = 9 punts
Notable = 7,5 punts
Aprovat = 5,5 punts
Supès o No presentat = 2,5 punts
Apte no es comptabilitza

Nota_assignatura = (punts x nombre_crèdits_assignatura) / (nombre_credits_cursats_total)

Nota = suma de totes les notes d’assignatura

Tema de la beca

Per demanar la beca, cal presentar un projecte de col·laboració amb un Departament. Si hi esteu interessats, aquest projecte el redactaríem de comú acord. Hi ha diverses tasques possibles a fer, totes relacionades amb la Geometria Computacional, i es tracta de triar la que sigui més adient o més interessant per a la persona que sol·liciti la beca.

Termini

Aquestes beques es solen convocar al juliol i el termini per presentar les sol·licituds acaba a primers de setembre.

Informació addicional de caràcter administratiu es pot trobar seguint aquest enllaç.