Matemàtiques / Matemáticas – MESIO

Màster en EStadística i Investigació Operativa (MESIO)
Departament de Matemàtica Aplicada II
Facultat de Matemàtiques i Estadística
Universitat Politècnica de Catalunya

Objectius / Objetivos

Català

Aquest curs té per objectiu abordar els coneixements matemàtics bàsics que convé que tingui qualsevol estudiant que es matricula a primer curs de Màster en Estadística i Investigació Operativa. S’hi estudien els conceptes matemàtics d’ús més freqüent en el camp de l’estadística i la investigació opertativa.

El disseny d’una assignatura obliga a una tria, temàtica i d’enfocament. S’ha optat per oferir un curs temàticament molt complet, i fer-ne un enfocament molt conceptual, tant des del punt de vista de la comprensió de les eines com des del punt de vista de la seva aplicabilitat. En particular, doncs, aquesta tria comporta fer un èmfasi reduït en les tècniques més calculístiques.

La brevetat del curs no permet ni l’aprofundiment ni, sobre tot, la pràctica requerides, però s’espera que el curs doni als estudiants que hi participen les claus, eines i referències suficients per al seguiment de la resta d’assignatures i, sobre tot, la capacitat d’autonomia suficient per a completar els coneixements matemàtics que necessitin en el desenvolupament dels estudis i de la professió.

Español

Esta asignatura tiene por objectivo abordar los conocimientos matemáticos básicos deseables en cualquier estudiante que se matricula de primer curso en el Máster en Estadística e Investigación Operativa. En la asignatura se estudian los conceptos matemáticos de uso más frecuente en el campo de la estadística y la investigación opertativa.

El diseño de una assignatura obliga a hacer elecciones, temáticas y de enfoque. Se ha optado por ofrecer un curso temáticamente muy completo, y por adoptar un enfoque muy conceptual, tanto desde el punto de vista de la comprensión de las herramientas como desde el punto de vista de su aplicabilidad. En particular, pues, esta elección comporta hacer un énfasis reducido en las técnicas más calculísticas.

La brevedad del curso no permite ni la profundización ni, sobre todo, la práctica requeridas, pero se espera que la asignatura dé a los estudiantes que participen en ella las claver, herramientas y referencias suficientes para el correcto seguimient del resto de asignaturas y, sobre todo, la capacidad de autonomía suficiente para completar los conocimientos matemáticos que puedan necesitar en el desarrollo de los estudis y de la profesión.

Informació general / Información general

Català
La informació quadrimestral de l’assignatura (calendaris, horaris, aules, avaluació etc.) es troba al web de la FME. En aquest web us oferim informació sobre els continguts de l’assignatura.

Español
La información cuatrimestral de la asignatura (calendarios, horarios, aulas, evaluación, etc.) es accesible desde la web de la FME. En esta página web se ofrece información sobre los contenidos de la asignatura.

Temari / Temario

Català
Temari de l’assignatura

Español
Temario de la asignatura

Material d’estudi i de treball / Material de estudio y de trabajo

Català

  1. Preliminars: nocions de lògica matemàtica i teoria de conjunts
  2. Introducció a la combinatòria
  3. Àlgebra lineal
   Un exemple de canvi de base: JPEG: A clever change of basis
  4. Anàlisi matemàtica
   Alguns exemples gràfics de funcions de dues variables:
   Apartat 12: Corbes_de_nivell
   Apartat 13: Límits

Español (en construcción)

  1. Preliminares: nociones de lógica matemática y teoría de conjuntos
  2. Introducción a la combinatoria
   Problemas de combinatoria para entregar
  3. Álgebra lineal
   Un ejemplo de cambio de base: JPEG: A clever change of basis
   Notas ampliadas correspondientes a la parte final: Apartados 10, 11 y 12
   Problemas de álgebra lineal para entregar
  4. Análisis matemático
   Apartado 12: ejemplos gráficos de curvas_de_nivel de funciones de dos variables.
   Apartado 13: ejemplos gráficos de límites de funciones de dos variables
   Apartado 15: Sumas de infinitos sumandos
   Problemas de análisis matemático para entregar